Klacht

Het opleidingsinstituut spant zich in om studenten optimaal te begeleiden. Het kan echter voorkomen dat er een klacht is die betrekking heeft over het onderwijs, de docent en/of de organisatie van het onderwijs. Deze klacht zal zorgvuldig worden afgehandeld volgens onderstaande klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure heeft betrekking op alle cursussen, modules, trainingen, opleidingen of trajecten die deel uitmaken van de Rijschool Academie opleidingen.

1. Begrippen

  • Deelnemer; Ieder die zich heeft ingeschreven, en ieder die deelneemt (of heeft deelgenomen) aan een cursus, training, opleiding of traject welke geregistreerd staat als geaccrediteerde opleiding.
  • Klacht; Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training, opleiding of traject gericht aan de klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.
  • Klager; Degene die een schriftelijke klacht bij de Rijschool Academie heeft ingediend.
  • Klachtencommissie; De Klachtencommissie van Rijschool Academie inzake cursussen, trainingen, opleidingen of trajecten is “Rijschool Rijbewijs2Get, KVK 69483760, gevestigd aan Van Duivenvoordelaan 482 te Wassenaar. Contactpersoon J. Shirzad. Email: Info@rijschoolrijbewijs2get.nl
  • Cursus, training, opleiding of traject; De cursus, training, opleiding of traject die wordt aangeboden of georganiseerd door de Rijschool Academie.
  • Docent/trainer/opleider/adviseur; De persoon die in opdracht van de Rijschool Academie of het registreerde opleidingsinstituut de cursus, training, opleiding of traject uitvoert.

2 De klacht

2.1 Een student kan schriftelijk of per email een deugdelijk gemotiveerde klacht indienen bij het opleidingsinstituut en/of de klachten commissie. De klacht dient betrekking te hebben op het onderwijs en/of de organisatie van het onderwijs.

2.2 Een klacht omvat tenminste naam en adres van de klager; dagtekening; omschrijving van de klacht. De klacht dient ondertekend te zijn.

2.3 Indien niet is voldaan aan het gestelde in het tweede lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken (14 dagen) te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in het tweede lid, dan kan Rijschool Academie de klacht niet-‐ontvankelijk verklaren. De klager zal hierover binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk geïnformeerd worden.

2.4 Er kan geen klacht worden ingediend over een aangelegenheid die langer dan een (1) jaar voor indiening van de klacht heeft plaats gevonden.

2.5 Het is niet mogelijk een klacht in te dienen die betrekking heeft op de uitslag van het examen afgenomen bij het IBKI richting Rijschool Academie.

2.6 De klacht wordt niet in behandeling genomen indien de klager een ander is dan degene degens wie de gedraging heeft plaats gevonden.

2.7 Rijschool Academie stuurt binnen twee werkdagen (48 uur) na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangst bevestiging aan de klager. Binnen 2 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling klacht. Indien de klacht gegrond is neemt de directie maatregelen om de afwijking/klacht op te lossen of om degene, die de klacht ingediend heeft, tevreden te stellen. Indien de afwijking van dien aard is dat er niet meer aan de voorwaarden kan worden voldaan dan dient de directie als corrigerende maatregel een besluit te nemen of de cursussen wel of niet door zullen gaan.

2.8 Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot klachtencommissie “Rijschool Rijbewijs2Get, KVK 69483760, gevestigd aan Van Duivenvoordelaan 482 te Wassenaar. Contactpersoon J. Shirzad. Email: Info@rijschoolrijbewijs2get.nl” De beslissing van de klachtencommissie is bindend en Rijschool Academie zal de uitspraak binnen 2 weken uitvoeren.
Nadat geconstateerd is, dat de klacht is afgehandeld, wordt het afwijkingen/klachtenformulier verder ingevuld, afgesloten, ondertekend en opgeborgen. De afhandeling wordt ondertekend op het klachtenregister. De directie stelt vast of preventieve maatregelen genomen moeten worden.

3 De klachtencommissie

3.1. De klachtencommissie heeft de taak om de bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven.

3.2 De klachtencommissie bestaat uit onafhankelijke derden. Dit betreft een of meerdere leden vanuit het bestuur van Rijschool Rijbewijs2Get, KVK 69483760, gevestigd aan Van Duivenvoordelaan 482 te Wassenaar. Contactpersoon J. Shirzad. Email: Info@rijschoolrijbewijs2get.nl

4 Termijnen

4.1 Iedere klacht zal binnen vier (4) weken inhoudelijk worden afgehandeld. De uitkomst van de inhoudelijke behandeling wordt schriftelijk of per email gecommuniceerd. Van bovengenoemde termijn kan worden afgeweken indien het belang van de student hierdoor niet onevenredig geschaad wordt. Dit wordt schriftelijk aan de student gecommuniceerd binnen de termijn van vijf (5) werkdagen na indiening.

4.2 Verlenging van de in lid 4.1 genoemde termijn voor inhoudelijke behandeling is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken. Indien de verlenging noodzakelijk is, maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.

5 Vertrouwelijk

5.1. Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen inzichtelijk zijn voor medewerkers van Rijschool Academie en haar klachtencommissie.

5.2. Iedereen die bij het indienen en behandelen van de klacht betrokken is, is verplicht vertrouwelijkheid in acht te nemen.

5.3 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook als de betrokkene niet meer onder de werking van de klachtenregeling valt.

6 Horen

6.1 Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft ontvangt een afschrift van de klacht als mede eventueel bij de klacht mee gezonden stukken.

6.2 De klachten commissie stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.

6.3. Van het horen van de klager kan worden afgezien -indien de klacht ongegrond wordt verklaard‐ de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

6.4 Van het horen zal een verslag worden gemaakt. De klager ontvangt hiervan een afschrift.

 

Voor alle overige vragen kunt u ons contacteren via ons contactformulier.